do góry
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Praca

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór do pracy na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo-księgowej Ośrodka,
 • Przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania.
 • Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
 • Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
 • Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji i projektów zewnętrznych.
 • Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej).
 • Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 • Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Ośrodka, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

Wymagania niezbędne:

 1. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 2. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 8. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
  1. ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,
  2. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • Posiadanie doświadczenia z zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów:
 • ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego,
 • ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 • ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 • Znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.
 • Biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych oraz urządzeń biurowych. Umiejętność obsługi programów finansowo - księgowych
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej i zdolność do przyswajania wiedzy.

Oferujemy:

 • Pracę na pełny etat w ramach umowy o pracę w godz. 7:00-15:00.
 • Miesięczny system wynagradzania.
 • Stabilność finansową.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Pracę w rozrastającym się i przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV napisane odręcznie (nie na komputerze) wraz z klauzulą

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prowadzonych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.


 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór do pracy na stanowisko: specjalista w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw.

Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Opis Stanowiska:

 • Opracowywanie strategii promocji Ośrodka.
 • Udział w organizacji i obsługa medialna wydarzeń - Dnia Otwartych Drzwi, targów, konferencji, konkursów, itp.
 • Redagowanie i publikowanie treści w mediach społecznościowych Ośrodka.
 • Redagowanie treści i weryfikacja publikowanych na stronie internetowej Ośrodka informacji oraz artykułów.
 • Współudział w realizacji działalności wydawniczej Ośrodka - korekta treści, współpraca z autorami tekstów, skład komputerowy wydawnictw i innych materiałów oraz ich powielanie, wydruk.
 • Wykonywanie i edycja fotografii do publikacji w wydawnictwach i internecie.
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z  działalnością Ośrodka.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane dziennikarstwo.
 • Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych.
 • Komunikatywność, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy własnej.
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.
 • Znajomość pakietu Microsoft Office (Word - zaawansowany, Excel, PowerPoint).
 • Umiejętności w zakresie projektowania graficznego, przygotowania materiałów do druku i publikacji w internecie.
 • Doświadczenie dziennikarskie, w zakresie public relations lub copywritingu będzie dodatkowym atutem, jak również mile widziana będzie znajomość programów Corel Draw i Adobe Indesign.

Oferujemy:

 • Pracę na pełny etat w ramach umowy o pracę.
 • Pracę w godzinach 7:00 - 15:00.
 • Miesięczny system wynagradzania.
 • Stabilność finansową.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Pracę w rozrastającym się i przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z następującą klauzulą:

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prowadzonych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Forma składania dokumentów:

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: 

Informujemy jednocześnie, że nie udziela się odpowiedzi na każdą złożoną ofertę ale będą uwzględniane przy rekrutacjach


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach prowadzi stały nabór do pracy w województwie świętokrzyskim na stanowisko doradcy/specjalisty rolniczego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - rolnicze.

Oferujemy:

 • Pracę na pełny etat.
 • Dobre i stabilne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju.

Sposób aplikowania:

email:
lub listownie na adres:
ŚODR w Modliszewicach, ul Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Informujemy jednocześnie, że nie udziela się odpowiedzi na każdą złożoną ofertę ale będą uwzględniane przy rekrutacjach.
Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prowadzonych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

 

 • Podmiot udostępniający informację:Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Pierwsza publikacja:Duda Marcin2018-09-20 12:42:26
 • Aktualizacja publikacji:Brandenburg Tomasz2023-11-22 14:27:21
 • Wytworzenie publikacji:ŚODR Modliszewice2023-11-22 14:26:25
 • Zatwierdzenie informacji:ŚODR Modliszewice2023-11-22 14:26:25