do góry
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Praca

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór do pracy na stanowisko: informatyk
w dziale Teleinformatyki. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna zarówno za obsługę i wsparcie infrastruktury informatycznej Ośrodka, jak i rozwój oraz utrzymanie aplikacji internetowych.

Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Opis Stanowiska:

 • Konfiguracja, utrzymanie i monitorowanie sieci komputerowej.
 • Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z systemami operacyjnymi, sprzętem komputerowym oraz sieciami.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań bezpieczeństwa.
 • Ewidencja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów komputerów oraz oprogramowania.
 • Zarządzanie serwerami wirtualnymi, w tym kontroler domeny, serwer aplikacji, serwer  bazodanowy, serwer webowy.
 • Udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom w Ośrodku.
 • Pomoc w rozwoju i utrzymaniu aplikacji internetowych Ośrodka.

 
Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne związane z informatyką lub pokrewne.
 • Doświadczenie w obszarze IT.
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows oraz Linux w wersji klienckiej i serwerowej oraz pakietów biurowych MS Office.
 • Doświadczenie w programowaniu webowym oraz znajomość języków JavaScript, JSON, PHP, SQL, CSS i HTML.
 • Znajomość konfiguracji urządzeń UTM.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji internetowych.
 • Komunikatywność, kreatywność, dobra organizacja pracy własnej.
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz chęć rozwoju zawodowego.
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.


Oferujemy:

 • Pracę na pełny etat w ramach umowy o pracę.
 • Pracę w godzinach 7:00 - 15:00.
 • Miesięczny system wynagradzania.
 • Stabilność finansową.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Pracę w rozrastającym się i przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

   • CV wraz z klauzulą 

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prowadzonych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór do pracy na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Zakres obowiązków:

   • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
   • Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
   • Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo-księgowej Ośrodka,
   • Przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania.
   • Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
   • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.
   • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
   • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
   • Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
   • Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji i projektów zewnętrznych.
   • Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej).
   • Zapewnienie terminowego ściągania należności.
   • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
   • Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
   • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy.
   • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Ośrodka, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

Wymagania niezbędne:

   1. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
   2. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
   3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
   5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
   6. Nieposzlakowana opinia.
   7. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
   8. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
    1. ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,
    2. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

   • Posiadanie doświadczenia z zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych
   • Znajomość przepisów:
   • ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego,
   • ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
   • ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
   • ustawy prawo zamówień publicznych.
   • Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
   • Znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.
   • Biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych oraz urządzeń biurowych. Umiejętność obsługi programów finansowo - księgowych
   • Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej i zdolność do przyswajania wiedzy.

Oferujemy:

   • Pracę na pełny etat w ramach umowy o pracę w godz. 7:00-15:00.
   • Miesięczny system wynagradzania.
   • Stabilność finansową.
   • Możliwość rozwoju zawodowego.
   • Pracę w rozrastającym się i przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty:

   • CV napisane odręcznie (nie na komputerze) wraz z klauzulą

     

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prowadzonych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór do pracy na stanowisko: specjalista w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw.

Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Opis Stanowiska:

   • Opracowywanie strategii promocji Ośrodka.
   • Udział w organizacji i obsługa medialna wydarzeń - Dnia Otwartych Drzwi, targów, konferencji, konkursów, itp.
   • Redagowanie i publikowanie treści w mediach społecznościowych Ośrodka.
   • Redagowanie treści i weryfikacja publikowanych na stronie internetowej Ośrodka informacji oraz artykułów.
   • Współudział w realizacji działalności wydawniczej Ośrodka - korekta treści, współpraca z autorami tekstów, skład komputerowy wydawnictw i innych materiałów oraz ich powielanie, wydruk.
   • Wykonywanie i edycja fotografii do publikacji w wydawnictwach i internecie.
   • Opracowywanie dokumentacji związanej z  działalnością Ośrodka.

Wymagania:

   • Wykształcenie wyższe, mile widziane dziennikarstwo.
   • Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych.
   • Komunikatywność, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy własnej.
   • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.
   • Znajomość pakietu Microsoft Office (Word - zaawansowany, Excel, PowerPoint).
   • Umiejętności w zakresie projektowania graficznego, przygotowania materiałów do druku i publikacji w internecie.
   • Doświadczenie dziennikarskie, w zakresie public relations lub copywritingu będzie dodatkowym atutem, jak również mile widziana będzie znajomość programów Corel Draw i Adobe Indesign.

Oferujemy:

   • Pracę na pełny etat w ramach umowy o pracę.
   • Pracę w godzinach 7:00 - 15:00.
   • Miesięczny system wynagradzania.
   • Stabilność finansową.
   • Możliwość rozwoju zawodowego.
   • Pracę w rozrastającym się i przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty:

   • CV wraz z następującą klauzulą:

     

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prowadzonych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Forma składania dokumentów:

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: 

Informujemy jednocześnie, że nie udziela się odpowiedzi na każdą złożoną ofertę ale będą uwzględniane przy rekrutacjach
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach prowadzi stały nabór do pracy w województwie świętokrzyskim na stanowisko doradcy/specjalisty rolniczego.

Wymagania:

   • Wykształcenie wyższe - rolnicze.

Oferujemy:

   • Pracę na pełny etat.
   • Dobre i stabilne warunki zatrudnienia.
   • Możliwość rozwoju.

Sposób aplikowania:

email:
lub listownie na adres:
ŚODR w Modliszewicach, ul Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Informujemy jednocześnie, że nie udziela się odpowiedzi na każdą złożoną ofertę ale będą uwzględniane przy rekrutacjach.
Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prowadzonych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

 

 • Podmiot udostępniający informację:Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Pierwsza publikacja:Duda Marcin2018-09-20 12:42:26
 • Aktualizacja publikacji:Duda Marcin2024-03-28 13:13:15
 • Wytworzenie publikacji:ŚODR Modliszewice2024-03-28 13:12:16
 • Zatwierdzenie informacji:ŚODR Modliszewice2024-03-28 13:12:16